கணித பாடத்தில் அடைவு மட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்கான கையேடு 2021 | Easy Download

கணித பாடத்தில் அடைவு மட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்கான கையேடு

கணிதத்தைக் கடினமான பாடமாகக் கண்டு கணிதத்தில் விருப்பமின்மையைக் கூறி கணிதத்தை விட்டுத் தூரச்செல்லும் அன்பார்ந்த பிள்ளைகளுக்காக கணிதத்தை ஆர்வமுடன் நெருங்குவதற்கு எடுக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாக இந்நூல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

123456%2B%25281%252911111
Edge Download
Master Degree
Follow us on Facebook

Other Exam Papers Download

01. GCE A/L General English Past Papers | In English Medium Click here to Download

02. Grade 5 scholarship exam Excellent English Click here to Download

03. Grade – 5 IQ Model Paper Click Here to Download

Spread the love
  • Post category:Maths
  • Post last modified:June 8, 2021
  • Reading time:1 mins read

Leave a Reply